Kí ức và lãng quên
/ Memory and oblivion
/ De mémoire et d'oubli

 

from 3td-7th june 2016 with the support of the INSTITUT FRANÇAIS
HO CHI MINH CITY



 

SHOOT 1_1SHOOT 1_1

about
the exhibition.

My grand-parents left Vietnam when they were children. I’ve recently asked them to tell me some of their childhood stories and memories of Vietnam, what is left and what changed them.

I then started writing down these conversations, and started wondering about how memory works, and how one could rebuild their memory. I’ve decided to turn our conversations into drawings, never looking for an exact translation but rather my own interpretations of their memories.

The 21 drawings in this show are a proposition of the restitution of these conversations and the beginning of a poetic reflexion on memory and oblivion.

This show was made possible thanks to the support of the « Institut français du Vietnam » from June 3rd-17th at the IDECAF.

Ông bà tôi đã kể cho tôi nghe thời thơ ấu của mình khi còn ở Việt Nam. Đó là những ký ức sâu sắc nhất còn đọng lại trong họ và thay đổi họ. Tôi tự hỏi về quá trình lưu dữ ký ức và hồi phục kỷ niệm nên tôi quyết định truyền tải ý nghĩ này thành tranh vẽ. Những ký ức này tôi không muốn diễn tả tính xác thật của nó mà chỉ muốn thể hiện thông qua việc cảm nhận về nó.

21 tác phẩm được triển lãm là kết quả của sự trao đổi này. Đó còn là bước đầu cho một ý nghĩ thơ mộng bao quát về kỷ niệm.

01. and 02.

Profile portrait of Mamou and profile portrait of Papou
Portrait de Mamou de Profil and Portrait de Papou de profil

112*76 cm
China ink on paper

03.

Front portrait of Mamou
Dessin de Mamou de face

28*18cm
China ink on paper

04. 05. and 06.

Restoration’s process of memories - Mamou
Processus de restitution de la mémoire - Mamou

28*37 cm
China ink on paper

07. 08. and 09.

Memory n°1 Memory n°2 Memory n°3 - Mamou
Souvenir n°1 Souvenir n°2 et Souvenir n°3  - Mamou

56*76 cm
China ink on paper

10.

Front portrait of Papou
Portrait de Papou de face

28*18 cm
China ink on paper

11. 12. and 13.

Restoration’s process of memories - Papou
Processus de restitution de la mémoire - Papou

28*37 cm
China ink on paper

14. 15. and 16.

Memory n°1 Memory n°2 Memory n°3 - Papou
Souvenir n°1 Souvenir n°2 et Souvenir n°3  - Papou

56*76 cm
China ink on paper

17.

Oblivion’s substance
Matière de l'oubli

12*12 cm
China ink on paper

18.

Memories’ substance
Matière de la mémoire

12*12 cm
China ink on paper

HippocampeHippocampe

19. 20. and 21.

Hippocampus
Hyppocampe

112*228 cm
China ink on paper

P1000367P1000367